اطلاعیه مهم شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

کاهش میزان آب خروجی از تصفیه خانه آب اصفهان به دلیل افزایش کدورت آب زاینده رود ناشی از سیلاب.
شهروندان عزیز در سطح استان اصفهان مدیریت در مصرف آب را جدی بگیرند.
روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان