مدیر عامل آبفای استان اصفهان: اجرای بیش از 240 کیلومتر لوله‌گذاری آب در استان اصفهان

مدیر عامل آبفای استان اصفهان از اجرای بیش از 240 کیلومتر لوله‌گذاری آب و واگذاری 11 هزار و 789 انشعاب آب به مشترکان آبفا در سطح استان، در هفت ماهه نخست سال جاری خبر داد.
حسین اکبریان خاطرنشان کرد: از مجموع لوله‌گذاری آب انجام شده، 115 کیلومتر مربوط به توسعه شبکه‌های اصلی و فرعی، حدود 30 کیلومتر لوله‌گذاری خطوط انتقال و حدود 95 کیلومتر اصلاح شبکه‌های توزیع آب در شهرها و روستاهای استان بوده است.
وی افزود: آبفای منطقه چهار با 8.4 کیلومتر در میان مناطق شش گانه شهر اصفهان و منطقه سمیرم با حدود 19.5 کیلومتر، گلپایگان با حدود 15 کیلومتر و دهاقان با حدود 13 کیلومتر بیشترین میزان لوله‌گذاری آب را در میان شهرستان‌های استان داشته‌اند.
اکبریان اصلاح شبکه های فرسوده آبرسانی استان را از پروژه های حائز اهمیت در شرکت دانست و افزود: هدف از این اقدامات جلوگیری از هدر رفت آب، تامین فشار آب مناسب و به حداقل رساندن حوادث ناشی از فرسودگی لوله ها است.
مدیرعامل آبفای استان اصفهان همچنین از واگذاری 11 هزار و 789 فقره انشعاب آب به مشترکان آبفا در سراسر استان در هفت ماهه نخست سال جاری خبر داد و افزود: آبفای استان اصفهان با تداوم اقدامات فنی، فرهنگی و قانونی در راستای مدیریت و کاهش مصرف، در صدد تأمین پایدار آب شرب جمعیتی حدود 4 میلیون 893 هزار نفر در 100 شهر و 949 روستا در سطح استان اصفهان است.