نشست تعاملی با کارگزاری‌های رسمی تأمین اجتماعی استان برگزار شد

نشست تعاملی با حضور مدیرکل، معاونین و رؤسای ادارات اداره کل تأمین اجتماعی استان اصفهان با مسئولین کارگزاری های تابعه در اداره کل تأمین اجتماعی استان اصفهان برگزار شد.

جلسه ای با هدف تعامل و همکاری کارگزاری ها، بررسی چالش ها و مشکلات عمومی و همچنین و ارائه راهکارهای نو جهت حرکت به سمت اهداف سازمان تشکیل گردید.

مرتضی حاجی کاظمی مدیر کل تأمین اجتماعی استان اصفهان ضمن اشاره به جمعیت بالای مخاطبین مستقیم سازمان و فلسفه تشکیل کارگزاری ها و تاثیر آن ها به عنوان بازوی قدرتمند در حفظ منابع و کنترل مصارف سازمان، بر حفظ کرامت ذینفعان و نیز انطباق فعالیت ها و عملکرد سازمان من جمله در حوزه کارگزاری ها با تامین اجتماعی هوشمند تاکید نمود.

در این نشست تعاملی معاونین منابع بیمه ای و تعهدات استان نیز ضمن قدردانی از زحمات مسئولین و پرسنل کارگزاری ها و همراهی آنان در کلیه امور سازمانی، در خصوص رعایت حقوق مشتریان، جذب نیروی انسانی کارآمد و شایسته در کارگزاری ها و دقت و توجه به کیفیت اجرای کلیه اموری که از سوی سازمان به کارگزاری ها واگذارگردیده است به ایراد سخن پرداختند.

در ادامه این جلسه نماینده حوزه کارگزاری های استان با اعلام گزارش عملکرد کارگزاری ها طی دوره گذشته از ابتدای سال، اثرگذاری کارگزاری های استان در افزایش منابع از طریق جذب بیمه شدگان خاص و اختیاری و شناسایی بیمه شدگان جدید ناشی از بازرسی کارگاهی و همچنین حفظ منابع سازمان و کنترل مصارف با انجام فرایند بازرسی و شناسایی کارگران ساختمانی و مقرری بگیران واقعی در بیمه بیکاری را تشریح نمود و سپس کلیه مسئولین کارگزاری های استان به بیان چالش ها و مشکلات عمومی و اختصاصی در حوزه کارگزاری مربوطه پرداختند که توسط روسای ادارات تخصصی پاسخ های مورد نظر بیان گردید و مقرر شد موضوعات دارای ابهام یا اشکال بصورت مکتوب به ستاد مرکزی سازمان ارسال گردد.

لازم به یادآوری است استان اصفهان با دارا بودن  16 کارگزاری و ۵ اقماری کارگزاری یکی از استان های برتر در حوزه عملکرد کارگزاری ها بوده که بهعنوان مکمل در ۱۵ شعبه به ارائه خدمت به مخاطبین سازمان می پردازند.