اخبار گردشگری

اخبار گردشگری

اصفهان به عنوان یکی از قطب های گردشگری ایران و جهان همیشه مطرح بوده است. آخرین رویدادهای مرتبط با مسائل گردشگری این شهر مهم را با ما پیگیری نمایید.

اخبار گردشگری

سازمان گردشگری در شهرداری اصفهان ایجاد شود رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان بر لزوم ایجاد سازمان گردشگری در شهرداری به منظور هم افزایی میان فعالیت‌های این حوزه تأکید کرد.

The Latest News

سازمان گردشگری در شهرداری اصفهان ایجاد شود رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان بر لزوم ایجاد سازمان گردشگری در شهرداری به منظور هم افزایی میان فعالیت‌های این حوزه تأکید کرد.