163 هزار مشترک خانگی کم مصرف استان اصفهان مشمول طرح “آب امید” می‌شوند

بر اساس طرح ملی ابتکاری “آب امید” به مشترکان خانگی کم‌مصرف، تخفیف صد درصدی آب‌بها تعلق می‌گیرد.

تخفیف طرح ملی “آب امید” به مشترکانی اختصاص می‌يابد که مصرف ماهانه آن‌ها حداکثر تا یک سوم الگوی مصرف است. بر اساس قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی کشور که در سال ۹۴ تصویب شد، الگوی مصرفی آب برای نقاط مختلف کشور با توجه به آب و هوای هر نقطه تعریف گردیده است و طبق آن در هر منطقه سردسیری الگوی مصرف آب بین ۱۳ متر مکعب به ازای هر نفر است که این رقم برای مناطق گرمسیری ۱۸ متر مکعب مشخص شده است و به طور کلی متوسط الگوی مصرف در کل کشور ۱۵ متر مکعب در ماه محاسبه گردیده است. این در حالیست که الگوی مصرف آب در اصفهان 14 متر مکعب تعریف شده است و به منظور چگونگی اجرای طرح ملی “آب امید” در استان اصفهان گفت‌وگویی با مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان صورت گرفته است.

در اجرای طرح “آب امید” در استان اصفهان چه مولفه هایی مدنظر قرار گرفته است ؟

دستورالعمل اجرایی “آب امید” براساس دستور معاون اول ریاست جمهوری می باشد که اجرای مفاد بند (2) تصویب نامه شماره 106629/ت 58259 به تاریخ 23/9/1399 است و بدین ترتیب شرکت آبفا با ارسال پیام شفاف به مشترکان در خصوص میزان مصرف آب در طی یک دوره، آموزش به مردم در جهت تغییر رفتارمصرفی و ایجاد انگیزه در تغییر مصرف، مردم را ترغیب می کند که تحت پوشش مزایای طرح ملی “آب امید” قرار گیرند.

الگوی مصرف آب در اصفهان 14 مترمکعب است

در حال حاضر الگوی مصرف آب در اصفهان 14 مترمکعب است که پایین تر از الگوی کشوری است، براین اساس کدام دسته از مشترکین جز کم مصرف ها محسوب می شوند؟

الگوی مصرف، مقدار آب تعیین شده استانی است، که طبق ماده (1) قانون توسعه بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور برآورد می گردد که در سال جاری در استان اصفهان 14 متر مکعب تعیین شده بدین ترتیب مشترک کم مصرف به آن دسته از مشترکین خانگی اطلاق می شود که مصرف آنان، با لحاظ زمان و مکان مصرف(مصوبه هیئت وزیران) معادل یک سوم الگوی مصرف استانی باشد. که در استان اصفهان تا 5 متر مکعب است .

سایر مشترکین به چند دسته تقسیم می شوند؟

مشترک خوش مصرف مشترکینی هستند که متوسط مصرف ماهانه آنان بیش از یک سوم الگوی مصرف و کمتر از حد الگوی مصرف استان باشند و در استان اصفهان بین 5 تا 14 متر مکعب است و مشترکین پرمصرف متوسط مصرف ماهانه آنها بیش از الگو و کمتر یا مساوی دو برابر الگوی مصرف است، که دراستان اصفهان بین 14 تا 28 متر مکعب است. همچنین مشترک بد مصرف آن دسته از مشترک خانگی آب هستند که متوسط مصرف ماهانه آنها بیش از دو برابر الگوی مصرف باشد و بیش از 28 متر مکعب آب طی یک ماه مصرف می کنند.

موارد فوق در مجتمع ها به چه صورت محاسبه می گردد؟

در مجتمع ها، میزان مصرف بر تعداد واحد تقسیم می شود و در مرحله بعد تقسیم بر تعداد روز و ضربدر 30 می گردد. هر واحدی طی 30 روز، در صورتی که کمتر از 5 متر مکعب مصرف کرده باشد، مشمول طرح امید می شود.

چند درصد مشترکین آب در استان مشمول این طرح می شوند؟

اکنون یک میلیون و 721 هزار واحد مشترک خانگی در استان اصفهان داریم که از این رقم، 9 درصد شامل این طرح می شوند 163 هزار واحد مسکونی را دربر می گیرند.

برآورد شرکت آبفا از میزان تخفیف هایی که به مشمولین این طرح می دهد چقدر می باشد؟

طبق برآوردهای صورت گرفته حدود 2میلیارد و 300 میلیون تومان بابت آب بها و دفع بهداشتی فاضلاب و تبصره3 ، حدود 3 میلیارد و 900 میلیون تومان بابت آبونمان به این دسته مشترکین تخفیف داده می شود که در مجموع 6 میلیارد و200 میلیون تومان طی یکسال به مشمولین طرح ملی “آب امید”، تخفیف در نظر گرفته شده است. چرا که آب بها و کارمزد دفع فاضلاب ، آبونمان آب و فاضلاب و تبصره های قانونی مرتبط با آن محاسبه ولی دریافت نمی‌گردد.

هدف از اجرای این طرح چه بوده است؟

نهادینه کردن رابطه متقابل شرکت – مشترک برای تحقق برنامه های مدیریت مصرف، کاهش حداقل 10درصد از مجموع آب مصرفی مشترکین پرمصرف و بد مصرف، استفاده موثر از دانش، تفکر و فناوری برای تحقق برنامه ها، اهداف مدیریت، تقویت اعتماد متقابل مشترکین و شرکت با تمرکز بر پایبندی به برنامه و تعهدات از مهمترین اهداف اجرای این طرح می باشد.

این طرح از چه زمانی در استان اصفهان عملیاتی شده است؟

از یکم دی ماه سال جاری این طرح در دستور کار قرار گرفت و سکونت گاه های خالی از سکنه و بدون مصرف، باغ ویلا، اقامتگاه های غیردائم، انشعاب های غیرمجاز شناسایی شدند و مشمول طرح نمی شوند.

مشترکین از چه راه هایی از میزان مصرف آب بها طی یک دوره مطلع می شوند؟

یکی از راه‌های اطلاع رسانی و آگاهی بخشی مشترکین، رسم نمودار مصرف در لینک صورتحساب و سامانه ها، نمایش پیمانه در سامانه های شرکت و درج در متن پیامک صورتحساب می باشد. به عنوان مثال به مشترک پیامک می شود مشترک خوش مصرف گرامی میانگین مصرف دوره جاری شما 9متر مکعب در ماه می باشد، ضمن تشکر بابت رعایت الگوی مصرف، در صورت کاهش میانگین 4 متر مکعب در ماه از مزایای طرح ملی “آب امید” بهره مند می شوید.

چگونه سایر مشترکین را نیز به بهره مندی از مزایای طرح ملی “آب امید” ترغیب می کنید؟

با ارسال پیامک به مشترکین بد مصرف این امر صورت صورت می گیرد، برای مثال تحت عنوان مشترک گرامی میانگین مصرف شما در دوره جاری 30متر مکعب در ماه می باشدکه به میزان 16 متر مکعب بیش از الگوی مصرف است. بر این اساس در طبقه مشترکین بد مصرف قرار گرفته اید . با کاهش مصرف خود، از مزایای طرح ملی “آب امید” بهره مند گردید.

چه زیرساختی برای اجرای بهینه طرح ملی “آب امید” مد نظر قرار گرفته است؟

تمهیداتی در این زمینه لحاظ شده که می توان به ارتقای کیفیت لوازم اندازه گیری مصرف مشترک، بهبود فرآیند تعویض کنتورهای معیوب، اطلاع رسانی و آموزش مستمر به مامورین و مشترک، تشویق استفاده از لوازم کاهنده و اصلاح ساختارتعرفه های عملیاتی آب بها اشاره کرد.