تصاویر زیبا از “کوه نور صفه”؛ بزرگترین پارک نوری موضوعی کشور در مجتمع گردشگری صفه